Chúng tôi luôn nghiên cứu, làm việc và hợp tác với khách hàng theo phương châm:
"DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM - CÙNG THÀNH CÔNG"

Khách hàng tại Tp.Cần Thơ Khách hàng tại Tp.Cần Thơ

Quay lại

Ban quản lý các KCX và KCN Tp.Cần Thơ